Logo

Πρόσφατες εικόνες

Κανόνες

1.Με τις ενέργειές σας στη σελίδα μην παραβαίνετε τους Ελληνικούς νόμους και Σύνταγμα.

2.Απαγορεύεται η χρήση της σελίδας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

3.Απαγορεύεται το spam.

4.Απαγορεύεται να γράφετε έτσι: delfin1 3eRw Na kaNw deLfin1Sm0. Ζώα.

5.Αποφεύγετε greeklish,ǫ̸̵̘͚̯̓̈͆̿f̆ͫ̓ͣ͛͏͏̝̬̦͙̹̳̕f̷̡̜̺͗̆̿́̇͊͌͟t̵͍̞̰͇̪͕͆̈̉̑͠ǫ̳̙͍͑͒ͦͭ̐̀͡ͅp̮̤̻̫͈ͬ̽͌͂̉̍̒i̢̘̗͈͉̱̔̓̇̌ͫ̃ͯ̀̚͟c̷̤̪̬̜̤̯͕̝͗̀̋̿ͦ ̸̞ͦ͆t͍̥͚̥̻̬͉͌̓̓͐ͩ͘͞ͅḩ̵͈͉͈̳̠̲̌̔ͧ̍͟r͉̼̗̺͍̋̓̅͊̈́͢͜ͅȅ͖͍̰͓͂̕͢͞a̼̝͚̝̜͕͒̓̒̒̃ͮͯd̴̼̞͉ͫͣ̊ͤͬͣ̔͘s͕͒̉̓(͎̰͕̭̪̼͉̰̯̏ͥ̚έ̲̰̲̫̪̞̞͉ͣͫ̚χ̧̛͎̺̠̞̠ͥ͊̅̑̄ͨε̨̡̻͇̫̠̙̞̠͊̾̄̄ͭ̿́̾̚͟ι̗̯̞̼͈̖̝̐̎ ̨̜̭ͧ̓͌ͣ͗̍̕̕κ̣̗̺̭̻̓ͨ͌̋ͨ͊ͅα̴̵̳͔̰̗̋̈ͣ̐̚͞ι̷̵͖̬̟̟̙̖̻̬͛ͪ ͇̻̥͍̹̲̺̉ͯ̄͑̀̓̏͘ά̠̜͔̦̓͑͋̕λ̲̻̬̘͊͑͒̈͝λ̥͉̩ͣ̃ͭ͌͑͊ͫ̐͡ͅα̋̉̀ͦ͗͏͈̭̻͜ ̡̝̪͉̻̗̪ͯ̌̉̿̄̋͞κ̯͉̼̯̟͌̀͟α̸̻̭̤͍̈́̕ν͖̈́ͤͧά̨̭̖͒̐ͮ̐̏̈͜͟λ͉͎̲̞̯̍͛̅ͣ̽̈́͘͟ι̨ͩ̓̇̇҉̜̻͍̙́ᾳ̫̫͎ͨͥͤ̄ͭͬ̀͢ ̙̳͔̠̘̱͔͆̽ͯ̊͠ε̶̛̥̻̪̫͎̎̃͗̏̑κ̷̗͇̃͗̄͆ͫ̂͜͠τͨ̇̊́ͩ͋͜͏͚̰̱̙ό̵̷̳̹͉̬̔̃͂ͪ̓ς̷̛͓̭͉̗͇͚̙̏̐͠ ̲̆ͮͧ̒ͮͬ̏̔̔̕͜͡ᾳ̜ͦ̍̋̇̿͆͢π̟̬̦̥̜ͦ̓͝ο̛̖̼̩̉͌͢τ͎͙̥͙ͤ̍̍̈̀͡ͅὀ̷̨̙̬̘͓͇̲̖̤̗ͯͥͣ̀̋̐̕ ̸̩͍̯͈ͩ̈͞/̷̡̲͚͇̳ͦͮ̂̀̕b̸͚̲̭̳̈́̔ͩ͞/̴̤̯̭̼̽ͪͧͧͮͪͣ̒)̢̼͕ͣͯ̇͛ͧ̿̚͠ ̧̣̻̲͈̒͒̐͐̌̇̚͝͠

6.Το περιεχόμενο της σελίδας ανήκει στους χρήστες που το δημιουργούν.