/b/ - Random

Όνομα
Email
Θέμα
Σχόλιο
Γκάμπτζα
Αρχείο
Βίντεο
Κωδικός (Για δυνατότητα διαγραφής.)


Αρχείο: 1676582221675.png (173.45 KB, 1363x911, mes (2).png)

 No.105010

Καί είναι τούτο τών Ρωμηών τό θείο καρναβάλι;^
ώ ! πώς κατήντησε κΓ αύτό 'στην κλασική Ελλάδα .
διαβαίνει κρύο, άνοστο, χωρίς άνεμοζάλη,
»ωρίς καμμία νοστιμιά, καμμία έξυπνάδα.
Έπέρασαν όγρήγοροι τής δοςας του οι χρόνο»,
και μία γλυκερά ένθύμησις μάς άπομένει μόνη.
"Αν καρναβάλια θέλετε τρελλά καί ξακουσμένα,
γυρίσετε χωριάτικα 'στά τωρινά τήν πλάτη,
καί μΐά στιγμή πετάξετε σέ χρόνια περασμένα,
νά ’βρήτε ’λίγη ποίησι, νά ’βρήτε καί αλάτι.
Έκεΐ θ’ άκούσετε βοή καί μασκαράδων γλώσσα,
έκεΐ τραγούδια, τούμπανα, φωναϊς καί γέλοΐα τόσα.
"Ο,τι καλό καί ώμορφο όπίσω τό ζητούμε,
οποίος τή δόξα μας ποθεί όπίσω άς πηναίννι,
καί το μασκαραλίκι μας όπισω θα τό βρούμε,
όσο πηγαίνουμε έμπρός καί τούτο ςεθυμαίνει.
Όπίσω κΓ ή Ίδια μας ποϋ λέγεται Μεγά.Ιη,
νπίτιο καί τ’ αληθινό έκεΐνο καρναβάλι.
Όλα όπίσω, ή τιμή, τό σέβας, ή σεμνότης,
τά γράμματα, ή ποίησις, τό γ.Ιογερύ Καμίνι,
τά ζωντανά αισθήματα κΓ ή λεβεντιά τής νειότης,
τό θάρρος, ή άγάπη μας καί ή άδελ.φοσύνη.
Όλα όπίσω, τίποτα γιά τό έμπρός δέν μένει,
κ/ αύτό τό καρναβάλι μας άνάλατο διαβαίνει.
Τί θέλει ό λαός αύτός ό άποβλακωμένος,
ποϋ ιχασκαράς ξεκάλτσωτος έβγήκε ’στό σεργίάνι,
κΓ έδώ κΓ έκεΐθε πηλαλά καταμουντζουρωμένος ;
Δέν θέλει τίποτα, καλό μουντζούρωμα τοϋ φθάνει
>>

 No.105011

Αρχείο: 1676582412911.png (58.47 KB, 496x480, 4oluwn.png)

Μουντζούρα γ’ά τή μούρη του καί άλλο δέν γυρεύει,
ό ίδιος μασκαρεύεται άντί νά μασκαρεύ*/;.
Ποτέ τούς Κυβερνήτας του δέν θέλει νά πειράξγι,
κΓ άν κάποτε μέ τονομα τοϋ κλέφτη τούς στολίζη^
όμως ώς κάτω χαιρετά τοϋ κλέφτη τό αμάξι,
καί μέ τά δυό του γόνατα έμπρός του γονατίζει
Έπειτα ό κυρίαρχος έχει κΓ αύτή τή χάρι,
νά τρέμη γΐά τή φυλακή, νά φεύγη τό στηλιάρι.
’Μπορεί νά μουντζουρώνεται μέ τηγανιού μουντζούρα,
νά γίνεται καί γάδαρος, νά σέρνεται, νά σέρνγι,
άλλ’ οχι νά φορή ποτέ καί άρχοντος φιγούρα….
δέν άγαπά νά δέρνεται, δέν άγαπά νά δέρνγ.
Άφοϋ άφίνει φανερά καθένας νά τον κλέβ*/],
τί Οά κερδίσ*/) τάχατε καί άν τούς μασκαρεύφ;
Γιά ’δέτε τί ξεκάλτσωτοι, γιά οίτε τί μουντζούρα !
γΐά ’δέτε κΓ έναν άπ’ έδώ μέ μ’ά κοντή βελλάδα,
γλά ’δέτε κΓ άλλον άπ’ έκεΐ μέ ψεύτικη καμπούρα….
Μπορεί κανείς νά μή γελά σέ τόσ*η έξυπνάδα;
Γελά ό τάδε κύριος κΓ ή δείνα ή κυρία,
μά ξεκαρδίζομαι κΓ εγώ άπό τήν …. αηδία.
Σούρης (1881)
>>

 No.105012

>>105010
>>105011
Τι έπαθε το text;
Έτσι ήταν ή φταίνε τα πνεύματα;

Τεστ:
Ἡ δ' ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποδημία του ἐγένετο πρόξενος πολλῶν ἀδίκων κρίσεων περὶ προσώπων καὶ πραγμάτων καὶ πρῶτα πρῶτα τῆς περὶ ἧς ἀνωτέρω ἔγινε λόγος πρὸς τὸν κλῆρον συμπεριφορᾶς του. Ἂν ἔζη ἐν Ἑλλάδι καὶ ἤρχετο εἰς ἐπικοινωνίαν πρὸς τὸν κλῆρον καὶ ἐγνώριζεν ἐκ τοῦ πλησίον ὄχι μόνον τὰς κακίας, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ, ὄχι μόνον πολὺ θὰ συνετέλει εἰς διόρθωσίν τινων ἐκ τῶν κακῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἤκουεν ὅσα ἤκουσεν ἐκ τῶν ὑπερβολικῶν κατὰ τοῦ κλήρου ἐκφράσεών του.


[Επιστροφή] [Catalog] [Απάντηση]
Διαγραφή δημοσίευσης [ ]
Traffic Lag - Moufachan

Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και η σχετική ευθύνη ανήκει στους χρήστες που το δημιουργούν.