Traffic Lag - Κανόνες/όροι


Logo

Πρόσφατες εικόνες

Κανόνες

1.Με τις ενέργειές σας στη σελίδα μην παραβαίνετε τους Ελληνικούς νόμους και Σύνταγμα.

2.Απαγορεύεται η χρήση της σελίδας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

3.Απαγορεύεται το spam.

4.Απαγορεύεται να γράφετε έτσι: delfin1 3eRw Na kaNw deLfin1Sm0. Ζώα.

5.Αποφεύγετε greeklish,ǫ̸̵̘͚̯̓̈͆̿f̆ͫ̓ͣ͛͏͏̝̬̦͙̹̳̕f̷̡̜̺͗̆̿́̇͊͌͟t̵͍̞̰͇̪͕͆̈̉̑͠ǫ̳̙͍͑͒ͦͭ̐̀͡ͅp̮̤̻̫͈ͬ̽͌͂̉̍̒i̢̘̗͈͉̱̔̓̇̌ͫ̃ͯ̀̚͟c̷̤̪̬̜̤̯͕̝͗̀̋̿ͦ ̸̞ͦ͆t͍̥͚̥̻̬͉͌̓̓͐ͩ͘͞ͅḩ̵͈͉͈̳̠̲̌̔ͧ̍͟r͉̼̗̺͍̋̓̅͊̈́͢͜ͅȅ͖͍̰͓͂̕͢͞a̼̝͚̝̜͕͒̓̒̒̃ͮͯd̴̼̞͉ͫͣ̊ͤͬͣ̔͘s͕͒̉̓(͎̰͕̭̪̼͉̰̯̏ͥ̚έ̲̰̲̫̪̞̞͉ͣͫ̚χ̧̛͎̺̠̞̠ͥ͊̅̑̄ͨε̨̡̻͇̫̠̙̞̠͊̾̄̄ͭ̿́̾̚͟ι̗̯̞̼͈̖̝̐̎ ̨̜̭ͧ̓͌ͣ͗̍̕̕κ̣̗̺̭̻̓ͨ͌̋ͨ͊ͅα̴̵̳͔̰̗̋̈ͣ̐̚͞ι̷̵͖̬̟̟̙̖̻̬͛ͪ ͇̻̥͍̹̲̺̉ͯ̄͑̀̓̏͘ά̠̜͔̦̓͑͋̕λ̲̻̬̘͊͑͒̈͝λ̥͉̩ͣ̃ͭ͌͑͊ͫ̐͡ͅα̋̉̀ͦ͗͏͈̭̻͜ ̡̝̪͉̻̗̪ͯ̌̉̿̄̋͞κ̯͉̼̯̟͌̀͟α̸̻̭̤͍̈́̕ν͖̈́ͤͧά̨̭̖͒̐ͮ̐̏̈͜͟λ͉͎̲̞̯̍͛̅ͣ̽̈́͘͟ι̨ͩ̓̇̇҉̜̻͍̙́ᾳ̫̫͎ͨͥͤ̄ͭͬ̀͢ ̙̳͔̠̘̱͔͆̽ͯ̊͠ε̶̛̥̻̪̫͎̎̃͗̏̑κ̷̗͇̃͗̄͆ͫ̂͜͠τͨ̇̊́ͩ͋͜͏͚̰̱̙ό̵̷̳̹͉̬̔̃͂ͪ̓ς̷̛͓̭͉̗͇͚̙̏̐͠ ̲̆ͮͧ̒ͮͬ̏̔̔̕͜͡ᾳ̜ͦ̍̋̇̿͆͢π̟̬̦̥̜ͦ̓͝ο̛̖̼̩̉͌͢τ͎͙̥͙ͤ̍̍̈̀͡ͅὀ̷̨̙̬̘͓͇̲̖̤̗ͯͥͣ̀̋̐̕ ̸̩͍̯͈ͩ̈͞/̷̡̲͚͇̳ͦͮ̂̀̕b̸͚̲̭̳̈́̔ͩ͞/̴̤̯̭̼̽ͪͧͧͮͪͣ̒)̢̼͕ͣͯ̇͛ͧ̿̚͠ ̧̣̻̲͈̒͒̐͐̌̇̚͝͠

6.Το περιεχόμενο της σελίδας ανήκει στους χρήστες που το δημιουργούν.
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε υλικό απο το www.TrafficLag.gr χωρίς να αναφέρετε το link www.TrafficLag.gr και το όνομα του χρήστη που δημιούργησε το υλικό, στο άνω μέρος της δημοσίευσης.


7.Η σελίδα www.trafficlag.gr και όλες οι υποσελίδες της ανήκουν στον διαχειριστή της.